Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Gebrek aan respect nu ook gebetonneerd in de Grondwet

PolitiekGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 13 jul, 2012 18:17:52

De ontwerpen over de splitsing van BHV werden vandaag finaal goedgekeurd en voor wie het nog niet wist, deze splitsing is nefast voor de Vlamingen in Brussel, voor de Vlamingen uit de Rand rond Brussel, en zeg eigenlijk maar voor alle Vlamingen. Na alle discussies en urenlange debatten vergeet men soms dat BHV niet louter een symbooldossier is, maar wel gaat over essentiële normen en waarden die dreigen verloren te gaan.

Heel de BHV problematiek gaat eigenlijk over respect. Over respect ten aanzien van de streek waar je woont en de mensen met wie je samenleeft, over integratie in Vlaanderen. En met een zuivere splitsing van BHV had duidelijk kunnen gemaakt worden dat het respect er is: respect voor de Vlamingen en respect voor de taalgrens. Dat de taalgrens voor eens en voor altijd niet alleen door één taalgroep zou erkend worden, maar door beide taalgroepen.

Maar, wat krijgen we in plaats van een zuivere splitsing van BHV? Wel, we krijgen met de talloze compensaties voor de Franstaligen, een splitsing waar de Vlamingen een loodzware prijs betalen voor datgene waar ze gewoon recht op hebben, en dat is het recht om niet gediscrimineerd te worden. En al zeker niet in eigen streek.

Enkele van die compensaties zijn:

- een dubbele kiesbrief

- een splinternieuw kieskanton Sint-Genesius-Rode

- en niet te vergeten : een regeling die het onmogelijk maakt dat Brusselse Vlamingen nog rechtstreeks verkozen kunnen worden in de kamer,

en een bijzonder coöptatiesysteem voor de senaat dat opnieuw nadelig is voor de Vlamingen

Niet zo erg zouden sommige voorstanders van het compromis misschien zeggen, maar daar houdt het lang niet bij op. Want, daar bovenop gooien de Vlaamse regeringspartijen nog eens met bijkomende compensaties in 9 andere wetsvoorstellen, plus daar nog eens 6 nieuwe toegevingen bovenop die in de Grondwet en in Bijzonder wetten worden verankerd.

En daarmee wordt pas echt goed duidelijk wat de belachelijk hoge prijs is die wordt betaald voor die splitsing, De Vlamingen betalen een belachelijk hoge prijs voor meer voorrechten voor Franstaligen en krijgen zelf uiteindelijk minder rechten.

In plaats van respect voor de Vlamingen, respect voor en erkenning van de taalgrens, wordt de taalgrens en de grens met Brussel alleen maar poreuzer, poreuzer in één en slechts één richting welteverstaan, met meer Franstalige voorrechten, meer verfransing, meer tweetaligheid in de faciliteitengemeenten én in de rest van Vlaams-Brabant.

Of anders gezegd, en daar word ik bijzonder triest van, het gebrek aan respect voor de Vlamingen wordt voor eens en voor altijd gebetonneerd in de Grondwet en in Bijzondere Wetten.

Wie beweert dat de Franstaligen niet tevreden zijn met deze regeling stelt zich best eens de vraag waarom ze die regeling dan zo graag in de Grondwet vastgelegd willen zien.

Beste bewijs dat ze integendeel staan te juichen over dit akkoord blijkt uit de stemming zelf. Langs Franstalige kant zijn er maar liefst 57 van de 62 Kamerleden die deze regeling goedkeurden tegenover 4 die dat niet deden. Dat komt neer op maar liefst 92% van de Franstalige parlementsleden. Langs Vlaamse kant, wordt de schrijnende waarheid van onze democratie gedemonstreerd want deze voorstellen werden door slechts 49 van de 88 Nederlandstalige Kamerleden goedgekeurd worden. En dat komt overeen met slechts 55%.

Het is een beetje alles bij elkaar krabben wat er nog over is voor de Vlaamse regeringspartijen om toegevingen te mogen doen, in de hoop daar electoraal succes uit te halen. In elke geval wordt pijnlijk duidelijk hoe groot het verschil in draagvlak tussen de beide taalgroepen is. Maar, de echte les is dus dat eens te meer dan duidelijk wordt dat de minderheid in dit land, de meerderheid domineert.

Ik wil eraan herinneren dat we al een grendelgrondwet hadden met een veelheid aan blokkeringsmechanismen die het democratisch proces al zo goed als onmogelijk maakten. De communautaire impasse heeft dat meer dan duidelijk gemaakt want net omwille van de verschillende vergrendelingsmechanismen duurden ook de onderhandelingen maar liefst 541 dagen.

En dit akkoord voorziet nu dus in nog meer blokkeringen en veto’s in de grondwet en in bijzondere meerderheidswetten. De democratische besluitvorming wordt nu dus helemaal onmogelijk gemaakt.

Wat wordt er zoal in de Grondwet vastgelegd? De regeling van de kieskring BHV; de totaal onaanvaardbare regeling over het gerechtelijk arrondissement BHV die onder andere Franstalige magistraten in Halle-Vilvoorde posteert; het feit dat administratieve geschillen in de zes faciliteitengemeenten in de toekomst niet meer voor de Nederlandstalige kamer zullen worden behandeld maar wel door de tweetalige algemene vergadering van de Raad van State; de benoeming van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten; en het inluiden van de Brusselse Metropolitane Gemeenschap of de terugkeer naar de oude provincie Brabant.

Wat men nu eigenlijk gewoon doet is datgene wat ongrondwettelijk was, doodgewoon toch in de Grondwet opnemen zodat het niet meer ongrondwettelijk is. Je kan net zo goed een hoofdstuk “uitzonderingen op discriminatie” in de Grondwet opnemen.

En ik kom nog eens terug op het respect, of dus het gebrek eraan dat voor zo veel communautaire moeilijkheden zorgt, en dat nu dus in de Grondwet wordt gebetonneerd. Ik geef een aantal voorbeelden waaruit het gebrek aan respect overduidelijk blijkt.

Eerst is er de Raad van State:

In de toekomst zal de algemene tweetalige vergadering van de Raad van State bevoegd zijn voor de administratieve geschillen in de 6 randgemeenten. Dit is dus een nieuw recht, een nieuw voorrecht voor Franstaligen in de faciliteitengemeenten. En uit dit nieuwe recht voor Franstaligen besluit ik dat er een fundamenteel wantrouwen is ten aanzien van Nederlandstalige rechters. Zijn die minder objectief dan Franstalige? Ik zou denken van niet, maar deze regering met haar Vlaamse deelnemers denkt daar dus anders over.

En dus worden Franstaligen uit Nederlandstalig gebied voortaan door Franstalige rechters berecht, in plaats van door Nederlandstalige, ook al zijn deze perfect tweetalig.

En laat ons eerlijk zijn, de bedoeling van gans dat gedoe is dus dat deze tweetalige kamer in feite zal beslissen over de benoeming van de burgemeesters in de 6 randgemeenten en dus niet langer de Vlaamse regering. Een unicum want zo zal niet langer de uitvoerende macht, maar wel de rechtelijk macht, de burgemeesters benoemen.

Dan nog iets: aan de carrousel van burgemeesters komt ook geen einde. Want, een kandidaat die werd afgewezen door de Raad van state zal nog altijd opnieuw voorgedragen kunnen worden als kandidaat-burgemeester, iets waar we al jaren voor ijveren om dat stop te zetten, iets wat ook de andere Vlaamse partijen al jarenlang willen stopzetten, maar een systeem dat nu toch, via het Federale niveau, in stand gehouden wordt. En zo grijpt het Federale niveau ook in op de autonomie van de regio’s.

En de Federale inmenging gaat zelfs nog verder want met deze voorstellen wordt ook de omzendbrief Peeters gewoonweg teniet gedaan. Deze omzendbrief gaf een interpretatie aan de taalwetgeving die ook werd gevolgd door de Raad van State, maar de Franstaligen wouden die omzendbrief desondanks toch niet erkennen. En daarom zal voortaan niet langer de Nederlandstalige kamer, maar wel de tweetalige algemene vergadering over geschillen hierover oordelen. Kortom, als de uitspraak de Franstaligen niet aanstaat dan nemen ze gewoon een andere (en dit keer een Franstalige) rechter. Wij betreuren dan ook dat ons amendement om de omzendbrief te verankeren in de wet, gewoon wordt weggestemd.

Om nog maar te zwijgen over het gebrek aan efficiëntie dat hiermee wordt geïnstalleerd, want in de toekomst kunnen dus alle administratieve geschillen van de 6 randgemeenten voor de tweetalige kamer komen. Dus ook bijvoorbeeld een vergunning over een kippenhok

Ook de oprichting van de Brusselse Metropolitane Gemeenschap is ingegeven door het gebrek aan respect voor de Vlamingen. Met de oprichting van deze nieuwe instelling krijgen het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inspraak in Vlaanderen. De Vlaamse regeringspartijen zeggen wel dat deze nieuwe instelling niet meer dan een onschuldig overlegorgaan is, maar het is nu al duidelijk dat dit overlegorgaan lang niet zo onschuldig is dan het wordt voorgesteld.

Sommigen zeggen dat we hiermee de doos van Pandora openen. Anderen zeggen dat we het Paard van Troje binnenhalen. Deze instelling werd, nog niet zo lang geleden overigens, de Metropoli-Trojaanse gemeenschap genoemd. En daarmee citeer ik Michel Doomst letterlijk van zijn website, een blogtekst van 21 oktober 2011: “het weze duidelijk: we stappen niet mee in een metropolitane gemeenschap”, en de titel van die blogtekst was: “Een Metropoli-Trojaanse Gemeenschap in de Vlaamse Rand, nee danke”. Ik herinner me de campagne van Michel Doomst voor de Federale verkiezingen nog zeer goed want het was een campagne met de vele gezichten van Doomst. Wel, nu zien we zijn ware gelaat, dat van onbetrouwbaarheid.

En vergis u niet, deze instelling is een slinkse manier om via een omweg Brussel toch uit te breiden. Want, het is toch wel al te opvallend dat alle gemeenten van Vlaams en Waals Brabant tot zelfs Tienen, er verplicht deel van moeten uitmaken, zonder enige keuzevrijheid.

Ook dat wordt maar al te duidelijk als we de reacties aan Franstalige kant horen, en ik citeer uit de website van Louis Michel (MR) waar hij zegt: “Communauté Metropolitaine qui permet d’ élargir Bruxelles sur base du Grand-Brabant”; of nog Mevrouw Milquet op 17 februari 2012 in Le Soir : “ce qui organise le désenclavement de Bruxelles de manière évidente”.

De Brusselse Metropolitane Gemeenschap is dus de instelling bij uitstek die meer problemen veroorzaakt dan er op te lossen. En het is nog maar eens een illustratie van hoe het gebrek aan respect voor Vlamingen nu ook gebetonneerd wordt in de Grondwet.

En dan heb ik het zelfs nog niet over Brussel zelf gehad. Over de blanco cheque van 461 miljoen euro in 2015 en de 125 miljoen euro van Beliris die voortaan automatisch jaarlijks aan Brussel wordt toegekend, zonder garantie op hervormingen. En dat bedrag kan nog oplopen tot zelfs 1 miljard euro. In ruil voor deze royale extra financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgen de Brusselaars geen eenvoudiger, geen beter en geen efficiënter bestuur.

En tot slot, de kers én de slagroom op de taart voor de Franstaligen: de regeling voor het gerechtelijk arrondissement BHV. Ik heb mijn standpunt daarover al uitvoerig besproken op deze blog, maar ik zal hier kort nog eens herhalen wat er vandaag eigenlijk beslist werd:

- Franstalige magistraten worden geïmporteerd in Vlaanderen;

- De Vlamingen krijgen een gerechtelijke achterstand aan hun broek gesmeerd;

- Er komt minder tweetaligheid in de magistratuur in Brussel;

- De topjob bij het parket in Brussel -en in de grondwet staat volgens mij nog steeds dat Brussel tweetalig is- wordt voor eens voor altijd door een Franstalige uitgeoefend. Dit kan wel tellen als illustratie van het gebrek aan vertrouwen in en respect voor Vlamingen.

Deze regeling over BHV lost dus niets op, maar is integendeel een kiem voor nieuwe problemen.

En ik kijk ook hier in het bijzonder naar mijn streekgenoot, Michel Doomst. We zijn zo goed als buren in het Pajottenland maar hij heeft zich wel een tijdje de enige Volksvertegenwoordiger uit het Pajottenland gewaand. Het klinkt dan toch enigszins vreemd dat ik nu nog als enige overblijf uit onze streek die de rechten van alle Vlamingen, maar in het bijzonder van die in het Pajottenland blijf verdedigen. Michel Doomst heeft deze voorstellen mee goedgekeurd, hij heeft de rechten van de Vlamingen verkocht, en hij helpt dus mee aan het betonneren van het gebrek aan respect voor de Vlamingen in de Grondwet .

Met deze regeling klinken de felicitaties aan de Vlamingen dan ook zeer ironisch uit de mond van Elio Di Rupo.

  • Reacties(1)

Fill in only if you are not real

De volgende XHTML tags zijn toegestaan: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles en Javascript zijn niet toegestaan.
Geplaatst door raf 14 jul, 2012 07:42:53

Zie de realiteit eens onder ogen: de structuur en de spreiding van bevolkingsgroepen evolueert continu. Als je zó tegen anderstaligen bent dan moet je een verbod op migratie uitroepen want de moedertaal van mensen kan je niet zomaar uitroeien.

Bovendien moet je de Nederlandstaligen verplichten om 6 of meer Nederlandstalige kinderen te hebben. Met een spreidingsplan zal je daarna het aantal Nederlandstaligen over de verschillende gemeenten evenredig moeten spreiden zodat er een Nederlandstalig democratisch draagvlak blijft bestaan.

Ben eens benieuwd of de N-VA ook maar één splinter van hun Utopia zullen kunnen verwezenlijken. Ik hoor vooral veel geblaat en weinig wol. En bovenal veel negativisme.

Laten we jullie maar herdopen tot het Negatief Vlaams Allegaartje.

Groetjes,

Een Vlaming uit de grensstreek.