Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Straffeloosheid: merendeel door rechter uitgesproken geldstraffen nooit geïnd.

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 mrt, 2014 17:07:06
Commissie Justitie: 19 februari 2014

Vraag aan Annemie Turtelboom, Minister van Justitie

Het Rekenhof bracht deze week een vernietigend rapport uit over het innen van penale boetes. Door de gebrekkige inning loopt de staat meer dan 50 miljoen euro mis.
Van de geldstraffen uitgesproken door de politierechtbank wordt maar een kwart geïnd. Voor correctionele zaken slechts 1 op 6. Opvallend is ook dat de vervangende gevangenisstraf nooit wordt uitgevoerd.
Dit hof bracht reeds eerder rapporten uit in 2000 en 2007 en blijkbaar dringen de conclusies ervan maar niet door want veel wordt er niet ondernomen.
Het Rekenhof hekelt het gebrek aan overleg en strategie en ziet dus ook geen enkele vooruitgang ondanks haar eerdere audits.
Nochtans bepaald het regeerakkoord dat de invordering van geldboetes en gerechtskosten zal worden hervormd om de efficiëntie te verbeteren. De invordering van strafrechterlijke boetes moest worden gezien als een echte regeringsprioriteit.
Volgens de minister van financiën is een deel van de oorzaak ook de gebrekkige informatisering van vonnissen. Het Rekenhof wijst er ook op dat men quasi nooit vonnissen binnen de termijn van drie dagen naar de ontvanger doorstuurt. Meestal duurt het meer dan zes maanden soms zelf langer dan twee jaar. In 2006 kondigde de minister van justitie aan hiervoor een omzendbrief te zullen opstellen.
In januari 2012 zei u in deze commissie dat u in overleg zou gaan met de minister van financiën om het probleem van de slechte inning van de geldstraffen te tackelen.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1. Hoe vaak werd tussen beide overheidsdiensten vergaderd rond dit onderwerp?
2. Hoe staat het met de informatisering van de vonnissen? Wat is de huidige stand van zaken van het Just-X-project? Is de studiefase reeds voorbij? Is men al aan het ontwerpen, ontwikkelen of testen?
3. Waarom duurt het zo lang eer de ontvanger de uittreksels uit vonnissen krijgt? Komt er een omzendbrief?
4. Waarom worden vervangende gevangenisstraffen nooit uitgevoerd?Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

De geldboetes betreffen een van de meest opgelegde straffen door de strafrechters. Volgens de berekeningen van het Rekenhof worden slechts 27 % van de politiestraffen en 14 % van de correctionele straffen ingevorderd door Financiën. Dit tast inderdaad op een fundamentele wijze de geloofwaardigheid van Justitie aan en het ondermijnt het preventieve, ontradende effect dat uitgaat van straffen, zeker nu de korte straffen terug effectief worden uitgevoerd.

Daarnaast heeft het een negatieve impact op de motivatie van de politionele, justitiële en andere actoren die instaan voor de opsporing, vervolging en berechting van daders. Tot slot zorgt de niet-uitvoering voor het mislopen van omvangrijke ontvangsten door de overheid. Tegen dat probleem proberen wij al lang op een efficiënte manier te werken. Dat gebeurt in samenwerking met mijn collega voor Financiën, want dat departement is bevoegd voor de effectieve inning van de boetes.

(...)

In verband met de vragen van collega Van Vaerenbergh met betrekking tot JustX, het volgende. De analyse van de koppeling van JustX met de FOD Financiën is opgestart en het overleg is volop aan de gang. De piloot in het kader van het JustX-project is momenteel in fase van productie. In de derde week van december 2013 werden de opstart en de productie bij het hof van beroep te Antwerpen aangevat. Eind januari werd de piloot in productie genomen bij het arbeidshofte Antwerpen en momenteel gebeurt dit bij het arbeidshof te Hasselt. Nadien is er een verdere uitrol bij alle hoven van beroep en arbeidshoven, midden 2014. Op dit moment zijn al meer dan 1 000 arresten opgenomen in de centrale databank.

In het JustX-project is voorzien dat de applicatie MaCH gekoppeld wordt aan de ontvanger. Alle boetes zullen centraal doorgegeven worden aan de FOD Financiën. Dit betekent dat er geen vertraging zit op het ingeven van de boetes door het gerechtspersoneel en het overmaken ervan aan de ontvanger. Door deze informatie te centraliseren is de FOD Justitie klaar om nadien gemakkelijk op een centrale manier de informatie over het al dan niet innen te ontvangen van de FOD Financiën. Voor de vraag of in bepaalde arrondissementen ontvangers de dossiers niet doorsturen naar de gerechtsdeurwaarders moet ik u doorverwijzen naar mijn collega bevoegd voor Financiën.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post338