Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Valse start voor justitiehervorming: benoeming korpschefs komt te laat.

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 feb, 2014 12:23:08
Commissie Justitie: 11 februari 2014

Vraag aan Annemie Turtelboom, Minister van Justitie

De korpschefs van de parketten en de rechtbanken van de nieuwe gerechtelijke arrondissementen treden op 1 april in functie. Op een 23 december 2013 werd een dringende oproep aan de kandidaten in het Staatsblad gepubliceerd.

De Hoge Raad voor de Justitie kondigt in een recent persbericht aan dat er "vanaf april" kandidaten kunnen worden voorgedragen. De benoemde korpschefs kunnen bovendien pas hun ambt uitoefenen na eedaflegging.
De wet zal uiterlijk op 1 april 2014 in werking treden, tenzij de Koning bepaalt dat het vroeger moet.
Dit is natuurlijk in tegenspraak met het feit dat de Hoge Raad voor de Justitie pas “vanaf april” kandidaten zal voordragen. De datum van inwerkingtreding van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde zal naar mijn mening moeten worden uitgesteld.
Ook het Hof van Cassatie wijst erop dat de geplande hervormingen laten ingaan voor aanduiding van de korpschefs een hypotheek legt op een goede implementatie van deze hervormingen.
Ik wens dan ook van u te weten of u nog steeds achter de eerder aangekondigde timing staat. Zullen de korpschef tijdig benoemd worden in alle 12 arrondissementen? Welke oplossingen voorziet u indien dit niet gebeurt? Zal u een wetgevend initiatief nemen om dit tijdig op te lossen? Om uitstel te voorzien?


Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):


Ik heb kennis genomen van de vraag van de korpschefs tot uitstel van de Justitiehervorming. De hervorming zal evenwel van start gaan op 1 april. Daarvoor zijn er voldoende argumenten. De wet van het nieuw gerechtelijke landschap wordt van kracht op 1 april. Tegen eind mei zullen alle benoemingsprocedures worden afgerond en kunnen de korpschefs worden aangewezen. In deze korte tussenperiode nemen de interimvoorzitters de leiding op zich in de nieuwe arrondissementen.

U verwijst naar het wetsvoorstel. Het biedt inderdaad een oplossing om de uitdaging van de continuïteit van de dienst te waarborgen. Wij hebben voor 1 april gekozen — ik keer even terug in de tijd, meer bepaald naar de eerste besprekingen — omdat een groot aantal mandaten van korpschefs op 31 maart 2014 afloopt. Dat is de reden waarom wij voor 1 april en geen andere datum hebben gekozen. Het was destijds ook een vraag die op het terrein werd gesteld, precies omdat er zoveel mandaten aflopen op 31 maart. Het is goed dat deze hervorming met een propere lei kan starten op 1 april. In het andere geval, door van in het begin te kiezen voor 1 september, zou een vlotte implementatie van de gerechtelijke hervorming worden stilgelegd.

Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat deze voorbereidende fase, met een nieuw gerechtelijk jaar dat start op 1 september, wanneer ook de familie- en tuchtrechtbanken van start gaan, de mogelijkheid biedt om gedurende een aantal maanden de gerechtelijke hervorming op het terrein voor te bereiden.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post329