Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Turtelboom belooft Hof van Cassatie te hervormen.

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 05 jun, 2012 14:08:08

Commissie Justitie: 9 mei 2012
Vraag aan Annemie Turtelboom, minister van Justitie

Uit het jaarverslag van het Hof van Cassatie blijkt dat zij veel werk verzetten. Helaas is niet al dit werk even diepgaand. Om maar 1 absurd voorbeeld te geven: in België is het mogelijk naar het Hof van Cassatie te trekken voor een parkeerboete van pakweg 30 euro. Er is geen filter op het aantal en de aard van zaken dat wordt voorgeleid.
Uw voorganger kondigde hervormingen aan die klaar lagen om uitgevoerd te worden. Hij werd hierin verhinderd door de val van de regering.
Een ander heikel punt zijn de grote verschillen in doorlooptijden en aantal behandelde zaken tussen de Franstalige en Nederlandstalige afdelingen van het Hof van Cassatie. Een mogelijke oorzaak van deze verschillen is het feit dat Nederlandstaligen veelvuldig met 3 magistraten zetelen tegenover de Franstaligen met 5. De wetgeving laat de korpschef niet toe hierin tussen beide te komen.

De hervorming van het Hof van Cassatie heb ik niet terug gevonden in uw plannen voor de modernisering van justitie.

Ik heb voor u volgende vragen:

1. Waarom stelt u geen hervorming van het Hof van Cassatie voorop?
2. Indien u wel hervormingsplannen heeft voor het Hof van Cassatie, welke zijn deze dan? Welke timing voorziet u?
3. Acht u een filter nodig om te vermijden dat er misbruik wordt gemaakt van het cassatierecht?
4. Moet de korpschef volgens u tussen beide kunnen komen om kamers te kunnen verplichten met 3 magistraten ipv met 5 te werken? Zo ja, welke timing verbindt u aan een wetgevend initiatief dat dit moet toelaten?


Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

De hervorming van Cassatie is een punt dat reeds voorwerp uitmaakt van interne besprekingen binnen mijn beleidscel. Met de nieuwe eerste voorzitter van het Hof van Cassatie – hij heeft gisteren zijn eed afgelegd – werd hierover al gesproken in de marge van zijn eedaflegging. Deze hervorming maakt echter geen deel uit van de grotere Justitiehervorming en vormt een kleiner, apart luik dat eerder op de procedure betrekking heeft. Dat is de reden waarom wij ons eerst hebben geconcentreerd op de justitiehervorming, maar wij zijn ook hier wel degelijk mee bezig. Vorige week ontving ik het jaarrapport van Cassatie. Dit rapport werd vergezeld van een aantal voorstellen vanuit Cassatie zelf. Het rapport wordt door mijn beleidscel bekeken om tot pistes te komen zodat de hervorming kan slagen. Het is inderdaad de bedoeling een filter te plaatsen op de instroom van Cassatie. Een aantal mogelijkheden kan hiervoor worden uitgewerkt: cassatieberoep beperken tot eindbeslissingen, verplichte tussenkomst van een advocaat, cassatieberoep in verkeerszaken beperken, de onmiddellijke afwijzing van een cassatieberoep, de vereenvoudigde afdoening en de neerlegging van een memorie van middelen binnen een bepaalde termijn.

Verdere studie moet ons toelaten de juiste items te kiezen. Het feit dat slechts 11 % ontvankelijk wordt verklaard, geeft echter duidelijk weer dat wel degelijk aan een filtering en een versmalling van het cassatieberoep moet worden gewerkt, zodat de echte reden om in cassatie te gaan gevrijwaard blijft.

Het is een tendens om te kijken naar het voorstel dat recent met betrekking tot beroepszaken werd besproken. Ik sta open om ook daar een versmalling van het aantal rechters per kamer te bekijken.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post193