Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Betalingsproblemen bij justitie blijven aanslepen.

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 15 mei, 2012 15:05:10

Commissie Justitie: 2 mei 2012

Vraag aan Annemie Turtelboom, minister van Justitie

Ik heb u hier reeds meermaals over ondervraagd en het feit dat ik het nogmaals moet doen is geen goed teken.

Laat mij eerst even het een en het ander in herinnering brengen: de eerste die aan de alarmbel trokken waren in oktober vorig jaar de vertalers en tolken. Sommigen dreigden uit hun huis gezet te worden omdat zij al meer dan zes maanden niet betaald werden. Toen ik de toenmalige minister van Justitie hierop wees was het de fout van de IT, die hij de week ervoor nog had geprezen als een grote vooruitgang en “alles loopt gesmeerd”.

Halfweg februari ondervroeg ik u een eerste keer over de haperende informatica en de uitblijvende betalingen aan gerechtstolken. Nadien, halfweg maart, meldde ik u de betalingsproblemen in de gezondheidsdiensten van de gevangenissen. Voor het einde van de maand zouden alle achterstanden zijn weggewerkt. U zou toen ook nagaan waarom prestaties van november pas in maart worden uitbetaald.Daarom mijn eerste vragen:1. Weet u intussen waarom prestaties pas zes maanden later worden uitbetaald?2. Hoeveel tijd verloopt er tussen het indienen en uitbetalen van niet-betwiste kosten?

Niet veel later moest ik nog een derde vraag tot u richten: blijkbaar liepen ook de betalingen van het Fonds voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan Occasionele Redders in het honderd. Justitie liet deze slachtoffers maanden in de kou. U meldde toen:ten eerste, dat het probleem met de informatica was opgelost maar dat het veel tijd nam de “leveranciersgegevens” te creëren,ten tweede, dat een aantal vertragingen los staan van FEDCOM en te wijten zijn aan beheersproblemen waarvan Justitie zich bewust is,ten derde, dat de betalingsachterstand die eind maart moest weggewerkt zijn, halfweg april nog niet volledig verdwenen was entot slot, er waren geen andere types benadeelden meer dan al deze die ik middels drie vragen reeds had opgesomd.

Over deze puntjes wil ik het volgende vragen:

3. Wie heeft de beslissing genomen, en ook wanneer, om het nieuwe betalingssysteem in gebruik te nemen terwijl nog niet alle “leveranciersgegevens” waren gecreëerd, met andere woorden, wie is verantwoordelijk voor deze valse start?

4. Welke zijn de beheersproblemen die los staan van FEDCOM en waarvan justitie zich bewust is? Welke oplossingen voorziet u hiervoor?

5. Hoe groot is de betalingsachterstand momenteel? Is het IT-probleem inmiddels 100% van de baan en zijn de “leveranciersgegevens” reeds gecreëerd? Hoe oud zijn de oudste niet-betwiste facturen? Hoeveel nalatigheidsinteresten betaalde justitie in 2011?

6. Betreffende de benadeelden, vorige week bleek in de commissie dat ook de voogden niet betaald waren wegens informaticaproblemen. Waarom heeft u dat verzwegen toen ik u vroeg of er nog andere types benadeelden waren dan diegene hierboven opgesomd of was de situatie zo schrijnend dat álle “leveranciers” van justitie benadeeld waren? Ik herhaal dus, welke andere categorieën van mensen die voor justitie werken werden ook niet betaald?

Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

In het begin van dit jaar hebben zich bij de afhandeling van betalingen, vooral aan fysieke personen die dienstprestaties leveren, enkele moeilijkheden voorgedaan. De oorsprong hiervan ligt bij de afstemming van de leveranciersgegevens van onze interne informatiesystemen op deze die gebruikt worden binnen FEDCOM. De vertraging die daardoor tot stand is gekomen, is van de orde van drie maanden en niet zes, zoals door u aangegeven. Het is wel zo dat sommigebetalingen zes maanden achterwege zijn gebleven, net zoals andere binnen de tien tot twintig dagen werden uitgevoerd. Wanneer de prestaties niet betwist worden en de schuldvordering regelmatig is opgesteld, wordt de betaling uitgevoerd binnen 50 dagen. De beslissing om nieuwe betalingssystemen in gebruik te nemen, werd genomen door de stuurgroep van het project. Justitie is net als de andere departementen in deze rolloutgolf in de stuurgroep vertegenwoordigd. De andere zijn Defensie en de federale politie. De beheersproblemen hebben te maken met de interne organisatie van sommige diensten. Schuldvorderingen die niet in orde zijn, moeten sneller betwist worden en de reactie van de schuldeiser moet worden opgevolgd. De leverancier moet zich degelijk identificeren vooraleer hij betalingen kan ontvangen. Sommigen treden op in eigen naam en ook voor rekening van een rechtspersoon. De schuldvordering geeft niet altijd goed aan over welke hoedanigheid het gaat. Ook hier kan de opvolging beter. Schuldvorderingen mogen niet in afwachting blijven, omdat de ambtenaar die ze afhandelt, voor langere tijd afwezig is. FEDCOM beschikt over een rijkere gegevensverzameling dan voorheen het geval was. Op basis hiervan werd een meer gerichte monitoring van het betalingsgedrag opgezet. De betalingsachterstand is weggewerkt. Het ITprobleem is opgelost. Noteer dat wel wekelijks 300 nieuwe leveranciers toegevoegd worden. Hierbij rijzen geen structurele problemen meer. Zeggen dat alle leveranciersgegevens gecreëerd zijn, kan ik niet. De oudste facturen die in onze systemen werden ingevoerd, zijn 30 dagen oud. In 2010 werd 38 000 euro aan verwijlintresten betaald.

Wegens informaticaproblemen zijn er betalingsmoeilijkheden geweest. Die deden zich vooral voor bij diensten, verstrekt door vrije beroepen of fysieke personen. De voogden maken geen deel uit van die groep. Zij werden nochtansniet door een of andere keuze achtergesteld, want Justitie werkt niet in categorieën. Maar nogmaals, de betalingsachterstand is weggewerkt.

Zie ook:

Vorige mondelinge vraag: http://www.kristienvanvaerenbergh.be/#post172

Verschenen in de pers: http://www.kristienvanvaerenbergh.be/#post174

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post187