Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Veiligheidsaanbevelingen justitiepaleis blijven onuitgevoerd.

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 15 mei, 2012 14:48:45

Commissie Justitie: 2 mei 2012

Vraag aan Annemie Turtelboom, minister van Justitie

Een bommelding is gelukkig niet zo erg als een heuse brand. Toch bleek de ontruiming van het gebouw niet van een leien dakje te lopen wat nogmaals aantoonde wat iedereen al weet: de veiligheid in het justitiepaleis is verre van optimaal.

Samen met collega Verherstraeten werkt u aan een verhoogde veiligheid van dit gebouw. Ik heb voor u dan ook volgende vragen:

1. Wanneer werd het gebouw door de brandweer de laatste keer geïnspecteerd met het oog op de brandveiligheid? Welke conclusies bevatte dit rapport? Wanneer zal de volgende inspectie plaatsvinden?

2. In het kader van de werkgroep P1 werd in 2010 nogmaals een volledige doorlichting uitgevoerd van de safety-aspecten, zoals brandveiligheid en evacuatie. Er waren toen een dertigtal aanbevelingen. Welke van deze aanbevelingen zijn twee jaar later nog niet uitgevoerd? Waarom niet?

3. In welke mate heeft de Regie der Gebouwen haar engagement nagekomen tot het voorzien van een brandmeldingssysteem en een ontruimingssysteem, alsook voor het signaleren van de vluchtwegen zoals door u meegedeeld aan deze commissie anderhalve maand geleden? Wanneer heeft u hier voor het laatst op aangedrongen bij uw collega, staatssecretaris Verherstraeten?

4. In januari kondigde u als reactie op de brandstichting een nieuw operationeel plan aan, om zonder gigantische bijkomende middelen, de veiligheid van het justitiepaleis te verbeteren. Bestaat dit plan inmiddels? Zo ja, kan ik hiervan een afschrift krijgen?

Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

De beslissing om het Justitiepaleis geheel of gedeeltelijk te ontruimen valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de bestuurlijke politie. Wanneer een verdacht voorwerp wordt ontdekt in het Justitiepaleis, wat in casu is gebeurd, neemt de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel contact op met de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie die over een gedeeltelijke of volledige ontruiming van het gebouw beslist.

In voorkomend geval kwam de bommelding om 08 u 55 binnen op het parket van Brussel. Na een summier onderzoek werd de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie om 11 u 15 ingelicht. De brandweer achtte het niet haalbaar om een

volledige en gedetailleerde inspectie van het Justitiepaleis door te voeren. De brandweer heeft echter een afschrift bekomen van het auditrapport van mei 2010 dat het studiebureau Scope onder aansturen en onder begeleiding van de dienst Infrastructuur opstelde.

De brandweer sluit zich aan bij de inhoud van het rapport en bij de 30 geformuleerde aanbevelingen, en nodigt de Regie der Gebouwen derhalve uit om prioritair te voorzien in een brandmeldingssysteem, een ontruimingssysteem, de signalisatie van de vluchtwegen en het reviseren of vernieuwen van de brandhaspels. De 30 aanbevelingen zijn grotendeels logisch en sequentieel geordend wat betekent dat aanbevelingen met een hoog nummer pas kunnen worden gerealiseerd als meerdere met een lager nummer zijn uitgevoerd.

De bovenvermelde prioriteiten behoren tot een eerste reeks maar zijn door de Regie der Gebouwen op dit ogenblik nog niet uitgevoerd. Nagenoeg geen enkele aanbeveling is gerealiseerd al is men voor sommige wel al gestart met de behandeling ervan. De Regie wenst een deel van die opdracht toe te vertrouwen aan een gespecialiseerd studiebureau. Uit navraag blijkt dat de aanstelling ervan nog niet is doorgevoerd. Op elk overleg, in casu de werkgroep P1 of het algemeen bilateraal overleg tussen de FOD Justitie, het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie - Dienst Infrastructuur en de Regie der Gebouwen, wordt op het urgent karakter gewezen.

Door een beter beheer van de toegangen tot het Justitiepaleis wordt inderdaad een verhoging van de veiligheid nagestreefd. De subwerkgroep die belast is met het installeren van de scanstraat is ook belast met het opmaken van de plannen. Daarvan zijn de uitgangspunten het beperken van het aantal toegangen maar vooral de installatie van de scanstraat.

Er is een proefopstelling. Na deze proefopstelling zal er een evaluatie gebeuren. Pas dan kunnen definitieve conclusies worden getrokken rond de opportuniteit, haalbaarheid en efficiëntie. Aansluitend zal een oplossing met permanent karakter worden uitgewerkt en voorgesteld. De bijkomende vragen betreffen specifieke installaties waaronder noodverlichting, brandalarm en evacuatieplan, die integraal deel uitmaken van de vermelde reeks van 30 aanbevelingen. De realisatie is nog niet afgerond. Voor sommige is men wel al gestart met de behandeling. Het betreft echter dossiers met een relatief lange doorlooptijd wegens de technische complexiteit, en het procedurele en wettelijke kader van de noodwendige overheidsopdrachten.

Zie ook het persbericht:

http://www.kristienvanvaerenbergh.be/#post186

Zie ook de eerdere vraag:

http://www.kristienvanvaerenbergh.be/#post140

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post185