Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Straffeloosheid: merendeel door rechter uitgesproken geldstraffen nooit geïnd.

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 mrt, 2014 17:07:06
Commissie Justitie: 19 februari 2014

Vraag aan Annemie Turtelboom, Minister van Justitie

Het Rekenhof bracht deze week een vernietigend rapport uit over het innen van penale boetes. Door de gebrekkige inning loopt de staat meer dan 50 miljoen euro mis.
Van de geldstraffen uitgesproken door de politierechtbank wordt maar een kwart geïnd. Voor correctionele zaken slechts 1 op 6. Opvallend is ook dat de vervangende gevangenisstraf nooit wordt uitgevoerd.
Dit hof bracht reeds eerder rapporten uit in 2000 en 2007 en blijkbaar dringen de conclusies ervan maar niet door want veel wordt er niet ondernomen.
Het Rekenhof hekelt het gebrek aan overleg en strategie en ziet dus ook geen enkele vooruitgang ondanks haar eerdere audits.
Nochtans bepaald het regeerakkoord dat de invordering van geldboetes en gerechtskosten zal worden hervormd om de efficiëntie te verbeteren. De invordering van strafrechterlijke boetes moest worden gezien als een echte regeringsprioriteit.
Volgens de minister van financiën is een deel van de oorzaak ook de gebrekkige informatisering van vonnissen. Het Rekenhof wijst er ook op dat men quasi nooit vonnissen binnen de termijn van drie dagen naar de ontvanger doorstuurt. Meestal duurt het meer dan zes maanden soms zelf langer dan twee jaar. In 2006 kondigde de minister van justitie aan hiervoor een omzendbrief te zullen opstellen.
In januari 2012 zei u in deze commissie dat u in overleg zou gaan met de minister van financiën om het probleem van de slechte inning van de geldstraffen te tackelen.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1. Hoe vaak werd tussen beide overheidsdiensten vergaderd rond dit onderwerp?
2. Hoe staat het met de informatisering van de vonnissen? Wat is de huidige stand van zaken van het Just-X-project? Is de studiefase reeds voorbij? Is men al aan het ontwerpen, ontwikkelen of testen?
3. Waarom duurt het zo lang eer de ontvanger de uittreksels uit vonnissen krijgt? Komt er een omzendbrief?
4. Waarom worden vervangende gevangenisstraffen nooit uitgevoerd?Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

De geldboetes betreffen een van de meest opgelegde straffen door de strafrechters. Volgens de berekeningen van het Rekenhof worden slechts 27 % van de politiestraffen en 14 % van de correctionele straffen ingevorderd door Financiën. Dit tast inderdaad op een fundamentele wijze de geloofwaardigheid van Justitie aan en het ondermijnt het preventieve, ontradende effect dat uitgaat van straffen, zeker nu de korte straffen terug effectief worden uitgevoerd.

Daarnaast heeft het een negatieve impact op de motivatie van de politionele, justitiële en andere actoren die instaan voor de opsporing, vervolging en berechting van daders. Tot slot zorgt de niet-uitvoering voor het mislopen van omvangrijke ontvangsten door de overheid. Tegen dat probleem proberen wij al lang op een efficiënte manier te werken. Dat gebeurt in samenwerking met mijn collega voor Financiën, want dat departement is bevoegd voor de effectieve inning van de boetes.

(...)

In verband met de vragen van collega Van Vaerenbergh met betrekking tot JustX, het volgende. De analyse van de koppeling van JustX met de FOD Financiën is opgestart en het overleg is volop aan de gang. De piloot in het kader van het JustX-project is momenteel in fase van productie. In de derde week van december 2013 werden de opstart en de productie bij het hof van beroep te Antwerpen aangevat. Eind januari werd de piloot in productie genomen bij het arbeidshofte Antwerpen en momenteel gebeurt dit bij het arbeidshof te Hasselt. Nadien is er een verdere uitrol bij alle hoven van beroep en arbeidshoven, midden 2014. Op dit moment zijn al meer dan 1 000 arresten opgenomen in de centrale databank.

In het JustX-project is voorzien dat de applicatie MaCH gekoppeld wordt aan de ontvanger. Alle boetes zullen centraal doorgegeven worden aan de FOD Financiën. Dit betekent dat er geen vertraging zit op het ingeven van de boetes door het gerechtspersoneel en het overmaken ervan aan de ontvanger. Door deze informatie te centraliseren is de FOD Justitie klaar om nadien gemakkelijk op een centrale manier de informatie over het al dan niet innen te ontvangen van de FOD Financiën. Voor de vraag of in bepaalde arrondissementen ontvangers de dossiers niet doorsturen naar de gerechtsdeurwaarders moet ik u doorverwijzen naar mijn collega bevoegd voor Financiën.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post338

Turtelboom schaft Commissie Modernisering Rechterlijke Orde af.

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 mrt, 2014 16:42:00
Commissie Justitie: 19 februari 2014

Vraag aan Annemie Turtelboom, Minister van Justitie

In mei 2012 kreeg ik van u de cijfers dat 900 magistraten zetelen in ongeveer 300 raden en commissies.
Sommige van deze raden zijn zeker en vast nuttig en de inzet van magistraten is er te rechtvaardigen.
Anderen zijn toch wel achterhaald of twijfelachtig of magistraten noodzakelijk zijn. Er bestonden in mei 2012 nog steeds 3 commissies die zich bezighouden met het Phenix-project. Dit project moest de justitie informatiseren maar het project is intussen opgedoekt.

Zo zetelden er toendertijd ook magistraten in de commissie voor opiniepeilingen of de ‘Association belge francophone des cinémas d’art et d’essai’.
U kondigde toen een evaluatie aan dat zou nagaan naar het nut van de commissies en de wenselijkheid van de inzet van magistraten in sommige commissies.


Mijn vragen zijn de volgende:

Heeft deze evaluatie plaatsgevonden? Wat zijn de besluiten? Welke commissies kunnen worden opgeheven? Welke werden reeds opgeheven? Welke commissies blijven bestaan maar zonder magistraten?


Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

Magistraten wordt vaak gevraagd om in allerlei commissies of raden zitting te nemen. Volgens artikel 293 en 294 van het Gerechtelijk Wetboek moet de Koning op voorstel van de minister van Justitie hun hiertoe altijd machtiging geven. Het is daarom dat ik goed weet dat magistraten vaak worden gevraagd. Het is echter niet verplicht om door te geven wanneer de instellingen worden ontbonden of wanneer de magistraten ophouden met het mandaat uit te oefenen. Daardoor kan ik niet exact zeggen hoeveel magistraten deel uitmaken van een commissie. Wat opvalt, is dat de meeste commissies en raden waarvoor magistraten worden gevraagd, buiten de bevoegdheid van de FOD Justitie vallen. Daarover heb ik als minister dus geen zeggenschap. Het gaat om raden van beroep en comités die afhangen van andere federale overheidsdiensten, Gemeenschappen, Gewesten of parastatalen.

Op de commissies waarover ik wel zeggenschap heb, heb ik natuurlijk wel een goed zicht. Ik kan u meedelen dat de twee belangrijkste commissies, zijnde de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, onlangs werden afgeschaft en in de nieuwe structuur werden geïntegreerd. De afschaffing van die commissies werd vorige week vrijdag tijdens de Ministerraad goedgekeurd. Tot slot, sinds begin 2013 wordt een nieuwe werkmethode voor het aanduiden van magistraten gehanteerd. Daardoor wordt in de eerste plaats gekozen en voorgedragen uit de lijst van de op rust gestelde magistraten. Aldus kunnen effectief werkende magistraten van deelname worden gespaard. Zij kunnen zich zodoende volledig aan hun ambt van magistraat wijden. Bovendien kunnen magistraten op rust hun heel grote kennis aldus doorgeven.

Ik heb de evaluatie gemaakt voor de DSB en voor de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde. Het was immers mijn mening dat wij ter zake op dit moment door de hervorming van Justitie andere noden hebben. Wij zijn op dat vlak al ver gegaan.

De Algemene Raad van de Partners van de Rechterlijke Orde zal blijven bestaan, omdat in die raad ook de gerechtsdeurwaarders, de notarissen en de advocaten aanwezig zijn. De raad komt drie keer per jaar samen. Het gaat om een klankbord met meer partijen dan alleen maar Justitie. Een aantal mandaten ligt buiten onze overheidsdiensten. Wij hebben er bijgevolg ook geen zeggenschap over.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post337

Hoge Raad voor de Justitie: werking en organisatie

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 mrt, 2014 16:37:01
Commissie Justitie: 12 februari 2014

De opdracht van de Hoge Raad voor de Justitie is het streven naar een betere werking van de rechterlijke orde in België. De HRJ doet deze opdracht op drie manieren :
Zo organiseert de HRJ in de eerste plaats de examens voor de magistratuur en draagt nadien magistraten voor tot benoeming door de minister van Justitie. Daarnaast voert de HRJ externe controle uit op de werking van de rechterlijke orde, via audits, bijzondere onderzoeken en de behandeling van klachten over de werking. Tenslotte neemt de HRJ initiatieven en geeft adviezen ter verbetering van de werking van justitie, ten behoeve van de burger
De HRJ bestaat uit een algemene vergadering van 44 leden, een bureau van 4 leden die beurtelings het voorzitterschap waarnemen (2 nl en 2 fr). Elk van de bureauleden is tegelijk voorzitter van één van de commissies :
- NL benoemings- en aanduidingscommissie,
- FR benoemings- en aanduidingscommissie,
- NL advies-en onderzoekscommissie,
- FR advies-en onderzoekscommissie,
De Benoemings-en Aanwijzingscommissies hebben als wettelijke opdracht :
- Het voordragen van kandidaten voor benoeming of aanwijzing,
- Het inrichten van de examens voor de magistratuur,
- Het vastleggen van de richtlijnen voor de opleiding van magistraten en gerechtelijke stagiairs,


Mijn vragen aan de Minister zijn dan ook de volgende :
1/ Kan -in het belang van de geloofwaardigheid van de Hoge Raad voor de Justitie- een lid van deze Hoge Raad die zelf zich correctioneel dient te verantwoorden zijn of haar taken in de Hoge Raad voor de Justitie op een correcte wijze blijven vervullen, dient een lid zo nodig tijdelijk een stap opzij te zetten of moet in dergelijk geval een sanctie worden opgelegd ?
2/ Komt anders het vertrouwen van justitie niet in het gedrang ?


Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

Op 11 februari 2013 werd een lid van het bureau van de Hoge Raad voor de Justitie in het kader van een gerechtelijk onderzoek in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. Naar aanleiding daarvan besliste de Hoge Raad voor de Justitie op 22 mei 2013 om het betrokken lid preventief te schorsen in al haar functies. Op 20 november 2013 werd het lid opnieuw geschorst voor een duur van drie maanden.

De procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel heeft op 20 januari 2014 beslist dat het betrokken lid voor het hof van beroep te Brussel zal dienen te verschijnen. De algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie zal de administratieve toestand van het betrokken lid binnen de Hoge Raad voor de Justitie opnieuw beoordelen op 12 februari 2014.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post336

Criteria voor benoeming adkunct-arbeidsauditeur te Brussel

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 mrt, 2014 16:21:39
Commissie Justitie: 12 februari 2014

Vraag aan Annemie Turtelboom, Minister van Justitie

In het arrondissement Brussel is een arbeidsauditeur benoemd. Deze topjob is exclusief voorbehouden aan een Franstalige.
Daarbij moet men dan in principe een adjunct aanduiden die normalerwijze Nederlandstalig is. Wie in aanmerking wil komen voor deze functie moet eerste subsituut zijn.
Naar verluidt is de vacature voor adjunct-arbeidsauditeur nog niet ingevuld.

1. Is de positie reeds vacant verklaard? Wanneer wordt er een benoeming verwacht?
2. Wat zijn de criteria om benoemd te worden tot adjunct arbeidsauditeur? Aan welke voorwaarden moet iemand voldoen? Wie neemt de uiteindelijke beslissing?
3. Wat zijn de criteria om tot 1ste substituut benoemd te worden? Speelt taal een rol?
4. Wanneer vonden de laatste taalexamens plaats? Wanneer is de eerstvolgende examensessie?

Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

Het mandaat van adjunctarbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel is voorzien in artikel 152 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het werd aangevuld bij artikel 18, 2° van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel. In toepassing van artikel 61 van de voornoemde wet wordt het adjunct-mandaat vacant de dag bedoeld in artikel 61 van de voornoemde wet van 19 juli 2012. De arbeidsauditeur van Brussel wordt bijgestaan door de eerste substituut met als titel adjunctarbeidsauditeur van Brussel. In toepassing van artikel 259quinquies, 2° van het Gerechtelijk Wetboek wordt hij door de Koning aangewezen op voordracht door de korpschef van twee kandidaten, indien voorhanden.

In toepassing van artikel 43, § 4quater, tweede lid van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken moet de adjunct-arbeidsauditeur van Brussel bovendien aan de hand van zijn diploma aantonen dat hij de examens van doctor, licentiaat of master in de rechten in het Nederlands heeft afgelegd en moet hij aantonen dat hij over een grondige kennis van het Frans beschikt, overeenkomstig artikel 43quinquies, § 1, vierde lid.

In toepassing van artikel 193 van het Gerechtelijk Wetboek moet dekandidaat voor de functie van eerste substituut sedert ten minste drie jaar het ambt van substituut-arbeidsauditeur bij hetzelfde rechtscollege uitoefenen.

Het laatste taalexamen georganiseerd voor licentiaten in de rechten, de tweede sessie van 2013, is op 27 januari 2014 gesloten. Het proces-verbaal moet mij binnen enkele dagen worden betekend. De taalexamens voor 2014 zijn vastgelegd op 31 maart 2014 voor de eerste sessie en 29 september voor de tweede sessie.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post335

Verhoging rolrechten? Verschillende pistes liggen op tafel...

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 mrt, 2014 16:15:00
Commissie Justitie: 12 februari 2014

Vraag aan Annemie Turtelboom, Minister van Justitie

U kreeg eind vorig jaar een brief van de Orde van Franstalige en Duitstalige advocaten. De brief hield verband met een mogelijke verhoging van de griffiekosten. Mogelijk worden de griffiekosten een de tweede keer deze legislatuur verhoogd. Begin dit jaar gebeurde dit al een eerste keer.
U sprak in de Senaat over verschillende hervormingsvoorstellen die in technische werkgroepen worden besproken.
Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Wat zou de aanleiding zijn voor de verhoging van de griffiekosten?
2) Welke pistes/hervormingsvoorstellen onderzoekt u?
3) Hoeveel extra inkomsten werden gegenereerd door de vorige verhoging van de griffierechten? Hoeveel van dat geld stroomde terug naar justitie?
4) Vreest u niet dat deze eventuele tweede verhoging van de kosten voor het voeren van een proces, te samen met het invoeren van BTW op advocaten, de toegankelijkheid van justitie vermindert? Hoe wenst u deze maatregelen in te voeren en toch de toegankelijkheid maximaal te garanderen?

Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

Er doen niet meer mensen een beroep op die rechtsbijstand, maar er worden gewoon meer zaken ingeleid. Vooral dat verklaart de stijging van het budget. Sommigen werpen de piste op om de griffierechten te verhogen, zodat extra budget vrijkomt voor pro Deo. Die vragen zijn op dit moment prematuur. Er liggen momenteel dan ook geen concrete pistes op tafel, laat staan dat er sprake van zou zijn dat het geld naar Financiën zou stromen.

Dit zijn pistes die worden gelanceerd en zoals altijd liggen er voortdurend verschillende pistes op tafel. Het is pas op het moment dat er een beslissing wordt genomen dat een bepaalde piste wordt geconcretiseerd.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post334

Commissie gerechtskosten onderbemand: 283 dossiers achterstand.

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 mrt, 2014 16:05:49
Commissie Justitie: 28 januari 2014

Vraag aan Annemie Turtelboom, Minister van Justitie

De Commissie voor de Gerechtskosten doet als administratief rechtscollege uitspraak over beroepen ingesteld tegen beslissingen van de taxerende magistraat en de minister van Justitie betreffende het bedrag van de gerechtskosten. De Commissie doet onder meer uitspraak in geschillen over de vergoeding die in strafzaken wordt toegekend aan gerechtsdeskundigen.
De minister van Justitie benoemt de leden van de Commissie voor een termijn van twee jaar. De mandaten van de plaatsvervangende en effectieve voorzitter en leden van de Commissie in haar laatste samenstelling verstreken einde juli 2013. Tot op heden is er volgens mij nog geen benoemingsbesluit bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De continuïteit van de rechtspraak komt dan ook in het gedrang.
Ik heb volgende vragen voor de minister:
1. Kan u meedelen waarom u de voorzitter(s) en de leden van de Commissie voor de Gerechtskosten nog niet kon benoemen?
2. Welke maatregelen zal u nemen om te voorzien in de benoeming van de voorzitters en de leden van de Commissie?
3. Wat is de omvang van de reeds opgelopen achterstand in de behandeling van de lopende en nieuwe zaken?
4. Welke maatregelen zal u nemen om deze achterstand weg te werken?

Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

Een eerste oproep tot kandidaatstelling voor de leden van de commissie voor de gerechtskosten gebeurde op 3 juli 2013. Een aantal leden van de vorige commissie voor de gerechtskosten wensten immers hun mandaat niet te verlengen. Bij deze eerste oproep konden echter onvoldoende kandidaten in aanmerking worden genomen om de commissie opnieuw samen te stellen. Een nieuwe oproep heeft om die reden plaatsgevonden. De kandidaten moeten in principe voldoende kennis hebben van de materie van de gerechtskosten in strafzaken. Momenteel zijn er 205 Nederlandstalige en 78 Franstalige dossiers aanhangig bij de commissie voor de gerechtskosten.

De selectieprocedure werd opgestart om bijkomende secretarissen aan te stellen voor de commissie voor de gerechtskosten. Met behulp van deze secretarissen en een uitgebreide samengestelde commissie zal de achterstand kunnen worden weggewerkt. De eerste reden was dat onvoldoende kandidaten weerhouden werden. Daarom volgde een nieuwe oproep.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post333

Aandacht schenken aan intrafamiliaal geweld.

PolitiekGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 feb, 2014 12:29:27
Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld in de politieverslagen verbaast Theo Francken, burgemeester van Lubbeek. En dus vroeg hij bij minister van Justitie Annemie Turtelboom(Open VLD) de cijfers op. Hij was nog meer verbaasd toen hieruit bleek dat 77% van de tussen 2008 en 2012 geregistreerde processenverbaal (313.595 stuks) zonder gevolg werd geseponeerd.

Een deel van de seponeringen gebeurt dan wel wegens gebrek aan bewijs of omdat de zaak reeds is gereguraliseerd toch roept Theo samen met kamerlid Kristien Van Vaerenbergh, tevens voorzitter van de commissie Justitie, op om de nodige aandacht te schenken aan dit probleem.

Straffen is misschien niet steeds de oplossing, toch moet een straf mogelijk blijven als ultieme stok achter de deur als hulpverlening niet werkt. Want hulpverlening kan werken. Dat leert het Antwerps CO3 proefproject. Dit is een succesvol samenwerkingsverband tussen parket, politie, hulpverlening en de lokale besturen. Het project hielp reeds 166 gezinnen met herhaaldelijk familiaal geweld en wordt uitgebreid naar Mechelen en Hasselt.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post332

Tot 7(!) maanden gevangenis wordt slechts 1(!) maand enkelband.

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 feb, 2014 12:26:50
Commissie Justitie: 28 januari 2014

Vraag aan Annemie Turtelboom, Minister van Justitie

U kondigde aan dat vanaf 1 februari alle straffen boven 4 maanden zouden uitgevoerd worden zij het meestal ingekort en met een enkelband.

Nu blijkt uit cijfers die recent uitkwamen dat op 14 januari 2014 liefst 2.141 veroordeelden hun gevangenisstraf niet uitzaten. Zij kregen aan de gevangenispoort te horen dat er geen plaats was en dat ze weer naar huis mochten. Een deel van hen kreeg twee maanden later een enkelband om.

Ik twijfel dan ook of de straffeloosheid wordt aangepakt en of er sprake is van een echt lik-op-stuk-beleid.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1. Wat gebeurt er met de straffen onder vier maanden? Hoeveel straffen onder vier maanden werden uitgesproken in 2013?
2. Hoeveel straffen tussen 4 maanden en 3 jaar werden vorig jaar uitgesproken? In hoeveel % van de gevallen werd de straf omgezet in een straf met enkelband?
3. Een uitgesproken gevangenisstraf met hoeveel dagen enkelband komt dat overeen, voor een straf van
a. 4 maanden?
b. 7 maanden?
c. 1 jaar?
4. Bevestigt u dat het enkel gaat om de uitvoering van toekomstige straffen? Is er dan geen probleem van gelijkheid?


Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):


Het is tijd om naar een volgende fase over te gaan, namelijk de uitvoering van de straffen tussen zes maanden en vier maanden. Die straffen werden gedurende vele jaren niet meer uitgevoerd. Concreet gaat het om de uitbreiding van het systeem naar die straffen, waarvan de overgrote meerderheid zal worden uitgevoerd door het dragen van een elektronische enkelband. Het aantal straffen van minder dan zes maanden is zeer moeilijk in te schatten, aangezien zij niet meer werden uitgevoerd en wij daarover geen statistieken hebben. Dat zal natuurlijk veranderen op het moment dat onze database van vonnissen en arresten over het hele land volledig zal uitgerold zijn. Dan zullen wij daarvan exacte cijfers hebben.

De cijfers over het aantal maanden dat men onder enkelband moet uitzitten, komen uit de circulaire die nog steeds van toepassing is. Dat verschilt naargelang het aantal maanden: tussen vier en zeven maanden is het één maand elektronisch toezicht, van zeven tot acht maanden bedraagt het twee maanden elektronisch toezicht enzovoort. In de ministeriële omzendbrief van 10 januari 2014 werd nader bepaald dat de nieuwe, effectief te ondergane gedeelten enkel gelden voor de nieuwe straffen vanaf 1 maart 2014.  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post331
« VorigeVolgende »