Door de ogen van Kristien

Kosteloze verzending vonnissen en arresten: OVB klaar, justitie werkt eraan.Mondelinge vragen

Geplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 02 dec, 2014 11:16:53

Commissie Justitie: 26 november 2014
Vraag aan Koen Geens, minister van justitie:

In een oude aanbeveling van 22 september 2011 werpt de Hoge Raad voor de Justitie haar licht op artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek. Het artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat “de griffier binnen acht dagen na de uitspraak van het vonnis bij gewone brief een niet ondertekend afschrift van het vonnis zendt, aan elke partij, of, in voorkomend geval, aan hun advocaten.”

De Verenigde advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie is van oordeel dat overeenkomstig de voorschriften van het artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek, elke rechtzoekende in het bezit moet worden gesteld van het vonnis dat hem aanbelangt, in alle aangelegenheden, of hij al dan niet wordt bijgestaan door een advocaat, of het al dan niet een procedure op tegenspraak betreft.

Deze wettekst mag volgens voorgenoemde commissie niet ingeperkt worden door zich te beroepen op de ministeriële omzendbrieven van 24 december 1968, 31 augustus 1971 en 13 september 1973. Deze omzendbrieven versoepelden artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek omwille van budgettaire redenen en arbeidsorganisatie binnen de griffies.
De eerste omzendbrief beperkt de toepassing van artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek omdat hij stelt dat het artikel 792 niet moet toegepast worden indien de vredrechter het vonnis velt bij verstek of uitspreekt ter rechtszitting. De latere omzendbrieven stellen artikel 792 ook van toepassing op de hoven van beroep, de arbeidshoven en de rechtbanken van eerste aanleg en de arbeidsrechtbanken. In combinatie met de eerste omzendbrief betekent dit dan dat ook hier geen kosteloze versturing van het vonnis of arrest meer plaatsvindt indien de uitspraak ter zitting of bij verstek gebeurde.

In het licht van het begin van de jaren 70 toen vonnissen veelal nog met de hand werden geschreven en de kwaliteit en zelfs het bestaan van goede kopieermachines in twijfel kon worden getrokken, hebben deze omzendbrieven misschien nog enig nut. We zijn nu echter 2014, een tijdperk waarin het maken van een papieren kopie geen onoverkomelijk probleem meer is en heel wat minder tijdrovend dan vele jaren terug. Dan spreek ik nog niet over het gemak van een elektronische kopie, niet enkel wat betreft het maken, maar ook wat betreft het opsturen...

Daarom volgende vragen:
1. Is het niet meer dan logisch om vandaag bijna 40 jaar later de voornoemde omzendbrieven in te trekken en het artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek onverminderd toe te passen? Welke intenties heeft u op dat gebied? Kan artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek uitgebreid worden naar strafzaken?

In 2011 verklaarde de toenmalige minister van justitie, Stefaan De Clerck, dat het verzenden per e-mail niet ging omdat de Orde van Vlaamse Balies geen garantie kon geven op een 'authentieke elektronische bron' van hun leden. Deze beroepsorganisatie heeft zeker niet stilgezeten de laatste jaren.
2. Heeft u reeds overleg gehad met de Orde betreffende het probleem van de 'authentieke elektronische bron'? Wat is momenteel de stand van zaken? Zijn er nog knelpunten?


Antwoord (op basis van het integraal verslag van de Kamer):

Uit mijn beleidsverklaring hebt u begrepen dat het mijn ambitie is om in deze legislatuur de omslag te maken naar een rechtsbedeling aangepast aan deze eeuw. Ik deel uw mening dat de context ten aanzien van een periode die veertig jaar achter ons ligt, sterk is gewijzigd. Het is mijn ambitie om ervoor te zorgen dat, binnen een redelijk tijdsbestek, de beslissingen van rechtbanken en hoven worden meegedeeld aan de rechtszoekenden en hun advocaten.

De inzet van ICT-middelen kan dat mogelijk maken.

Terecht wijst u erop dat mijn voorganger Stefaan De Clerck er in 2011 op wees dat een eerste voorwaarde erin bestaat dat de balies over elektronische authentieke bronnen beschikken om dat mogelijk te maken. Zijn boodschap is niet in dovemansoren gevallen, want uit de contacten die mijn kabinet heeft gehad, is gebleken dat de Orde van Vlaamse Balies zich op de elektronische snelweg heeft begeven en een elektronische authentieke bron heeft gecreëerd.

Nu moet de verbinding met Justitie worden gelegd via een zogenaamde service bus. De creatie van een dergelijke service bus is een onderdeel van JustX en behoort tot de prioritaire projecten van onze stafdienst. Ik heb ondertussen reeds geleerd niet voorbarig deadlines aan te kondigen inzake de realisatie van ICT-projecten. Als zij gerealiseerd zijn, zal ik erover communiceren.

U zult echter beseffen dat zowel de Orde van Vlaamse Balies en L’Ordre des barreaux francophones et germanophone als onze stafdienst ICT alles in het werk stellen om het project te realiseren. Het betekent immers een toegevoegde waarde voor alle partijen.

Met betrekking tot de omzendbrieven moet ik u het antwoord schuldig blijven. Ik kan u nu niet zeggen of deze zijn ingetrokken.

Achterstand blijft bij Commissie voor de GerechtskostenMondelinge vragen

Geplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 02 dec, 2014 11:15:16

Commissie Justitie: 26 november 2014
Vraag aan Koen Geens, minister van justitie:

De betalingsproblemen bij justitie zijn een steeds terugkerend probleem. Zoals eerder reeds werd aangehaald blijft betaling van facturen nogal vaak achterwege.

Soms worden facturen betwist en moet de commissie voor de gerechtskosten tussenkomen, wat dan kan leiden tot vertraging bij de uitbetaling.

Mijn vraag handelt dus eerder over de werking van de commissie van de gerechtskosten, deze werd ingesteld bij wet van 27 december 2006.
De commissie voor de gerechtskosten doet als administratief rechtscollege uitspraak over beroepen ingesteld tegen beslissingen van de taxerende magistraat en de minister van Justitie betreffende het bedrag van de gerechtskosten. De commissie doet onder meer uitspraak in geschillen over de vergoeding die in strafzaken wordt toegekend aan gerechtsdeskundigen.
De minister van Justitie benoemt de leden van de commissie voor een termijn van twee jaar.

1. Kunt u bevestigen dat de commissie voor de gerechtskosten momenteel voltallig is samengesteld en effectief op geregelde tijdstippen samenkomt? Zo niet, hoe komt dit en welke oplossingen voorziet u? Tot welke datum zijn de huidige benoemingen voorzien?
2. De vorige minister stelde op 28/01/2014 dat men de selectieprocedure had opgestart om bijkomende secretarissen aan te stellen. Wat is het resultaat daarvan? Hoeveel extra secretarissen werden aangesteld?
3. Hoe groot is momenteel het aantal dossiers dat wacht op behandeling door de commissie voor de gerechtskosten (achterstand)? Welke oorzaken ziet u daarvoor? Op welke wijze kan de achterstand worden weggewerkt?
4. Bestaan er gegevens over het aantal behandelde dossiers per jaar? Wat zijn de doorlooptijden? Wat zijn de voornaamste redenen voor betwisting?

Er is tevens nog een ander probleem: wanneer men zich bij niet-betaling tot de rechtbank wendt, stelt men vast, dat de advocaat die het ministerie van justitie vertegenwoordigt, zoals blijkt uit conclusies waarop ik de hand kon leggen, van mening is dat de rechtbank niet bevoegd zou zijn, zich baserend op het bestaan van de commissie voor de gerechtskosten. Op deze wijze ontstaat de situatie waarin de partij wiens factuur onbetaald bleef -maar niet betwist werd- zich tot geen enkele instantie kan wenden om betaling juridisch af te dwingen.

5. Hoe wenst de minister aan dit probleem tegemoet te komen? Welke middelen zijn uws inziens ter beschikking van de dienstverlenende partij om de betaling via juridische weg af te dwingen?


Antwoord (op basis van het integraal verslag van de Kamer):

De commissie functioneert in de feiten nog niet zoals verwacht. De Nederlandstalige afdeling van de commissie is voltallig samengesteld en is gestart met het behandelen van de dossiers die aan haar werden voorgelegd.

Zoals u opmerkt, is het ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Franstalige afdeling van de commissie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 november 2014. Mijn voorgangers hebben de aangekondigde wervingsprocedure voor bijkomende secretaressen niet kunnen opstarten wegens een wervingsstop die nog steeds van kracht is.

De behoefte aan bijkomende secretaressen zal opnieuw moeten worden geformuleerd en bevestigd in het personeelsplan dat opgemaakt moet worden voor 2015. Ook al werd de behandeling van de dossiers opgestart, toch zijn er sinds 2013 nog geen nieuwe eindbeslissingen genomen.

Volgens de cijfers die mij worden voorgelegd, zou de achterstand nog altijd dezelfde zijn als deze die u door mijn voorgangster op 19 februari 2014 werd gemeld. Toen was sprake van 205 Nederlandstalige en 78 Franstalige dossiers. Gelet op het feit dat sinds 2 jaar nog geen eindbeslissingen zijn genomen, is het moeilijk te antwoorden op de vraag over de gemiddelde doorlooptijd. Er zijn mij evenmin meer gegevens ter beschikking gesteld over de aard van de aanhangige geschillen.

Wat meer algemeen de beroepsmogelijkheden betreft, bestaat tegen beslissingen over het al dan niet in rekening brengen en begroten van gerechtskosten, in navolging van een prejudiciële uitspraak van het Grondwettelijk Hof en luidens rechtspraak van de Raad van State, inderdaad geen beroepsmogelijkheid bij de gewone rechtsmachten.

Betrokkenen van wie de factuur onbetaald bleef, maar niet betwist werd, worden in eerste instantie uitgenodigd contact op te nemen met de centrale dienst Gerechtskosten van de FOD, die op haar beurt de vorderende magistraten verzoekt een degelijke motivering te geven voor de niet-begroting van de kostenstaat. Tegen de beslissing staat dan beroep open bij de commissie voor de Gerechtskosten.

Intussen is zoals reeds gezegd de Nederlandstalige afdeling van de commissie operationeel en zal de Franstalige afdeling dat binnenkort eveneens zijn, na de publicatie vandaag in het Belgisch Staatsblad.Achterstallige facturen: Geens zoekt oplossingMondelinge vragen

Geplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 02 dec, 2014 11:14:07

Commissie Justitie: 26 november 2014
Vraag aan Koen Geens, minister van justitie:

Vrijdag 14/11 was er een twee uur durende werkonderbreking van de tolken die werken voor het gerecht. Dit gold als protestactie voor een welbekend probleem en oud zeer, nl. het uitblijven van betalingen voor door hun geleverde prestaties.

Volgens de media plant de minister maandag aanstaande overleg met de sector op zijn kabinet.
Mijn vraag is dan ook: wat zijn de resultaten van dit overleg? Welke belangengroepen heeft u ontmoet? Welke beloftes heeft u gedaan? Welke acties zal u ondernemen? Zijn er nog nieuwe gesprekken gepland, zo ja wanneer?


Antwoord (op basis van het integraal verslag van de Kamer):

De besprekingen ten gronde met de minister van Volksgezondheid zullen in de loop van de volgende weken plaatsvinden, zoals ik daarnet met mevrouw De Block heb afgesproken. Wij zullen zien of dit nog een effect voor 2014 kan hebben. Ik zal daarover volgende week de laatste stand van zaken geven.

De beroepscategorie van de vertalers-tolken is belangrijk omwille van de expertise waarop onze rechtbanken een beroep kunnen doen. Ter voorbereiding van de vergadering van 17 november heeft mijn administratie aangegeven dat in 2014 reeds voor 15,5 miljoen euro facturen aan hen zijn uitbetaald en dat wij nog voor 1,8 miljoen euro facturen hebben openstaan die bekend zijn bij de FOD Justitie.

Om de omvang en de aard van de problematiek in een juist daglicht te stellen, geef ik toch nog enkele preciseringen. Het gaat alleen om de kosten die centraal gekend zijn en die ook daadwerkelijk in het centraal boekhoudingsysteem zijn ingegeven. In dit systeem wordt een onderscheid gemaakt naargelang de betalingen centraal gebeuren dan wel via provisies op de diverse griffies. Concreets taan centraal 7 582 facturen open voor een bedrag van 1,3 miljoen euro. De overige openstaande bedragen ten belope van 0,5 miljoen euro maken deel uit van de provisies bij de griffies. De helft van deze openstaande facturen is ouder dan drie maanden. Het gemiddelde bedrag per factuur bedraagt 175 euro.

Wij zijn inderdaad onderhandelingen opgestart tussen de medewerkers van Justitie en Begroting. De onderhandelingen betreffen zowel de garantie om de betalingen te kunnen voortzetten door vrijgave van kredieten als meer structurele maatregelen om deze kosten te kunnen opvolgen en controleren.

Over de concrete actiepunten kan ik u het volgende meedelen. Op 17 november is aan de beroepsverenigingen een stand van zaken van de betalingen gegeven. De moeilijkheden en de mogelijke oplossingen zijn besproken om de achterstallen nog sneller weg te werken.

Er zijn ook pistes besproken voor het uitwerken van een werkbare btw-regeling, in overleg met de minister van Financiën, voor het overbruggen van de situatie die ontstond ten gevolge van de achterstand. Samenwerking is toegezegd voor een administratieve vereenvoudiging door het hergroeperen van het aantal facturen per geleverde prestatie.

De uitwerking van het statuut van de beroepsgroep wordt voortgezet en om te beginnen is opdracht gegeven om de wet van collega Becq ook eindelijk te publiceren met betrekking tot de tolkenregisters en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten voor te bereiden. Er is een overleg toegezegd om binnen zeer korte termijn alle betrokken actoren te betrekken bij de voorbereiding van een geactualiseerde tariefstructuur.

Ik heb de betrokken beroepsverenigingen ook gevraagd om mij nuttige tips aan te reiken ter verbetering van hun werkomstandigheden bij het tolken en vertalen. Zoals gezegd gaan de betalingen onverkort door en zullen zij tegen het jaareinde nog worden versneld in functie van de vrij te geven middelen. Als er betalingsmoeilijkheden zijn, is dat helaas niet alleen een budgettair maar ook een organisatorisch probleem. Het volstaat dus niet om de middelen te vinden, er moet ook daadwerkelijk een structurele boekhoudingverbetering worden doorgevoerd.
Werkbezoek aan gevangenis VorstFotogallerij

Geplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 25 nov, 2014 11:01:30

Samen met collega Sophie De Wit bracht ik een werkbezoek aan de gevangenis van Vorst in het kader van de Open Dagen van de Gevangenis.

Blog image

N-VA Lennik op de jaarmarktFotogallerij

Geplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 23 nov, 2014 20:46:55

Net als andere jaren waren we opnieuw present op de jaarmarkt van Lennik. Naast het jaarmarktcafé, samen met partner Lennik², verkochten we op straat soep en warme chocolademelk in onze splinternieuwe tent. De opbrengst gaat naar de strijd tegen MS via Music For Life. Met dank aan alle aanwezigen!

Blog imageOp de foto: Kristof Cooreman, Lien De Slagmeulder en Dimitri Vandenhende (alle drie Jong N-VA Pajottenland) alsook Inez De Coninck en Kristien Van Vaerenbergh (beide volksvertegenwoordigers). Helemaal rechts Gerda Claeys (voorzitter N-VA Pepingen)

N-VA dient wetsvoorstel in voor statuut pleegzorg.Politiek

Geplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 13 nov, 2014 15:57:50

Vandaag start de week van de pleegzorg. Meer dan 5.000 pleeggezinnen zorgen elk jaar voor meer dan 6.000 pleegkinderen die tijdelijk in een ander gezin wonen omdat het thuis even niet meer lukt. Toch staan meer dan 400 kinderen op een wachtlijst voor een warme thuis. Daar wil de N-VA wat aan doen. Daarom hebben de Vlaams-Brabantse parlementsleden Kristien Van Vaerenbergh en Lorin Parys een duidelijk statuut voor pleegouders uitgewerkt. Ze deelden aan het station van Vilvoorde ook flyers uit om het probleem verder onder de aandacht te brengen.

Onduidelijke regels zijn een rem op aantal pleegouders
“Om meer Vlamingen pleegzorg te doen overwegen moet pleegzorg bekender worden,” zegt Kristien Van Vaerenbergh (federaal volksvertegenwoordiger, N-VA). “Maar het is minstens even belangrijk dat pleegouders weten waar ze aan toe zijn en dat die afspraken duidelijk vastliggen. Dat is vandaag niet het geval en dat is een rem op het aantal pleegouders,” stelt Lorin Parys (Vlaams volksvertegenwoordiger, N-VA) die het boek De Vergeetput schreef over het onderwerp.

Ouderlijk gezag, jeugdrechtbank en omgangsregeling
“Daarom hebben we een voorstel uitgewerkt waarbij pleegouders een duidelijk statuut krijgen. Zo willen we dat een deel van het ouderlijk gezag bij de pleegouders komt te liggen, dat pleegouders toegang hebben tot de jeugdrechtbank en dat ze recht hebben op een omgangsregeling als een pleegkind opnieuw bij zijn biologische ouders gaat wonen. Allemaal maatregelen die in het belang van het kind zijn. Ze zorgen immers voor een zo vlot mogelijke samenwerking tussen biologische ouders en pleegouders en voorkomen dat een affectieve band definitief verbroken wordt, “ stellen beide volksvertegenwoordigers.

Verlofregeling
De nood voor opvang van baby’s is erg hoog maar een aantal praktische bezwaren maakt het vinden van pleegouders moeilijk. Zo is het vinden van een plek in de crèche op heel korte termijn vaak onmogelijk en hebben pleegouders geen recht op een uitgebreide verlofregeling. “Daarom onderzoeken we hoe we een aangepaste verlofregeling voor pleegouders kunnen uitwerken. Het is immers belangrijk dat er voldoende tijd is om een affectieve band tussen pleegouders en pleegkind te scheppen dat plots in een nieuwe omgeving terecht komt,” zeggen Parys en Van Vaerenbergh.

N-VA legt deze week een voorstel neer in het federale parlement met een statuut voor pleegouders.

Blog image

Adoptie en pleegzorg bedachtzaam dichter bij elkaar brengenPersberichten

Geplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 24 okt, 2014 11:30:07

Bijna 300 kinderen zijn op zoek naar een pleeggezin in Vlaanderen. Dat maakte Pleegzorg Vlaanderen vandaag bekend naar aanleiding van haar precampagne voor de Week van de Pleegzorg die start op 14 november. De N-VA draagt pleegzorg een warm hart toe en steunt de campagne. De partij wijst ook op een andere wachtlijst: er staan namelijk bijna 800 Vlaamse ouders op een wachtlijst voor adoptie. “Adoptie en pleegzorg zijn twee erg verschillende vormen van hulpverlening. Dat moet zo blijven, maar met een nieuw adoptiedecreet moeten we ze wel dichter bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld door kandidaat-adoptieouders steeds in te lichten over pleegzorg en door te zorgen voor een duidelijk statuut voor pleegouders”, aldus Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) en Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA).

Pleegzorg moet bekender en pleegouders hebben een statuut nodig

Lorin Parys is zelf pleegouder én adoptieouder en schreef met De Vergeetput (Manteau, 2014), een boek over pleegzorg en jeugdzorg, Kristien Van Vaerenbergh volgt het dossier op als federaal parlementslid. Samen stellen ze vast dat er twee belangrijke drempels zijn die er de Vlaming van weerhouden om pleegouder te worden: “Het feit dat pleegzorg veel te onbekend is en het ontbreken van een statuut voor pleegouders. Daarom zijn we blij met de ambitie van de federale regering om werk te maken van een statuut voor pleegouders”.

Wachtlijst met kinderen in pleegzorg, wachtlijst met ouders in adoptie

Lorin Parys vroeg ook de meest recente cijfers op van de aangemelde kandidaat-adoptieouders in Vlaanderen: “Bijna 800 Vlamingen hebben zich kandidaat-adoptieouder gesteld: voor binnenlandse adoptie betreft het 462 kandidaat-adoptieouders. 336 kandidaat-adoptieouders hebben een bemiddelingsovereenkomst met een adoptiedienst voor interlandelijke adoptie of hebben een geschiktheidsvonnis maar nog geen contract afgesloten”.

Parys bekeek de cijfers in detail. Adoptieouders die in 2013 via een binnenlandse adoptiedienst een eerste keer adopteerden, wachtten gemiddeld vier jaar en vier maanden. De wachttijd bij interlandelijke adoptie is sterk afhankelijk van het land van herkomst. Voor China bijvoorbeeld is er een wachttijd van drie jaar en vier maanden, voor Thailand van zes jaar en acht maanden, voor Marokko een jaar en tien maanden. Bovendien is het aantal aanmeldingen voor binnenlandse adoptie vorig jaar met een derde gestegen. In 2013 melden 210 Vlamingen zich aan, in 2012 waren dat er maar 158. Aangezien er gemiddeld maar 28 binnenlandse adopties per jaar zijn, betekent dat - in theorie - dat kandidaat-adoptieouders nu meer dan tien jaar moeten wachten om te adopteren.

Adoptie en pleegzorg dichter bij elkaar brengen via nieuw decreet

Lorin Parys verbindt ambities aan zijn analyse: “We zijn van plan om in het Vlaams Parlement de binnenlandse adoptieprocedure te herschrijven. Daarbij moeten we ervoor zorgen dat kandidaat-adoptieouders ook geïnformeerd worden over pleegzorg, bijvoorbeeld over het bestaan van langdurige vormen van pleegzorg zodat ze het tenminste kunnen overwegen”.
Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh: “Samen met een statuut dat de spelregels duidelijk schetst voor pleegouders kunnen we zo sommige van die 800 kandidaat-adoptieouders overtuigen om hun huis en hart open te zetten voor een pleegkind, een kind dat momenteel niet kan opgroeien in een thuis”.22 177 + 6 575 keer bedankt!Campagne

Geplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 17 jun, 2014 10:02:07

In Lennik koos maar liefst 35 % (Vlaams) en 33 % (federaal) van de kiezers voor de N-VA. De N-VA is daarmee de grootste partij van Lennik.
Kristien Van Vaerenbergh mag voor Lennik opnieuw naar het Federaal Parlement. Ze behaalde van op de tweede plaats 22 177 voorkeurstemmen. Daarmee komt ze in de top 5 van de populairste politici in Vlaams-Brabant.

Geert De Cuyper zette met 6 575 voorkeurstemmen van op de tiende plaats voor het Vlaams Parlement een heel mooi resultaat neer.

Blog image