Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Adoptie en pleegzorg bedachtzaam dichter bij elkaar brengen

PersberichtenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 24 okt, 2014 11:30:07

Bijna 300 kinderen zijn op zoek naar een pleeggezin in Vlaanderen. Dat maakte Pleegzorg Vlaanderen vandaag bekend naar aanleiding van haar precampagne voor de Week van de Pleegzorg die start op 14 november. De N-VA draagt pleegzorg een warm hart toe en steunt de campagne. De partij wijst ook op een andere wachtlijst: er staan namelijk bijna 800 Vlaamse ouders op een wachtlijst voor adoptie. “Adoptie en pleegzorg zijn twee erg verschillende vormen van hulpverlening. Dat moet zo blijven, maar met een nieuw adoptiedecreet moeten we ze wel dichter bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld door kandidaat-adoptieouders steeds in te lichten over pleegzorg en door te zorgen voor een duidelijk statuut voor pleegouders”, aldus Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) en Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA).

Pleegzorg moet bekender en pleegouders hebben een statuut nodig

Lorin Parys is zelf pleegouder én adoptieouder en schreef met De Vergeetput (Manteau, 2014), een boek over pleegzorg en jeugdzorg, Kristien Van Vaerenbergh volgt het dossier op als federaal parlementslid. Samen stellen ze vast dat er twee belangrijke drempels zijn die er de Vlaming van weerhouden om pleegouder te worden: “Het feit dat pleegzorg veel te onbekend is en het ontbreken van een statuut voor pleegouders. Daarom zijn we blij met de ambitie van de federale regering om werk te maken van een statuut voor pleegouders”.

Wachtlijst met kinderen in pleegzorg, wachtlijst met ouders in adoptie

Lorin Parys vroeg ook de meest recente cijfers op van de aangemelde kandidaat-adoptieouders in Vlaanderen: “Bijna 800 Vlamingen hebben zich kandidaat-adoptieouder gesteld: voor binnenlandse adoptie betreft het 462 kandidaat-adoptieouders. 336 kandidaat-adoptieouders hebben een bemiddelingsovereenkomst met een adoptiedienst voor interlandelijke adoptie of hebben een geschiktheidsvonnis maar nog geen contract afgesloten”.

Parys bekeek de cijfers in detail. Adoptieouders die in 2013 via een binnenlandse adoptiedienst een eerste keer adopteerden, wachtten gemiddeld vier jaar en vier maanden. De wachttijd bij interlandelijke adoptie is sterk afhankelijk van het land van herkomst. Voor China bijvoorbeeld is er een wachttijd van drie jaar en vier maanden, voor Thailand van zes jaar en acht maanden, voor Marokko een jaar en tien maanden. Bovendien is het aantal aanmeldingen voor binnenlandse adoptie vorig jaar met een derde gestegen. In 2013 melden 210 Vlamingen zich aan, in 2012 waren dat er maar 158. Aangezien er gemiddeld maar 28 binnenlandse adopties per jaar zijn, betekent dat - in theorie - dat kandidaat-adoptieouders nu meer dan tien jaar moeten wachten om te adopteren.

Adoptie en pleegzorg dichter bij elkaar brengen via nieuw decreet

Lorin Parys verbindt ambities aan zijn analyse: “We zijn van plan om in het Vlaams Parlement de binnenlandse adoptieprocedure te herschrijven. Daarbij moeten we ervoor zorgen dat kandidaat-adoptieouders ook geïnformeerd worden over pleegzorg, bijvoorbeeld over het bestaan van langdurige vormen van pleegzorg zodat ze het tenminste kunnen overwegen”.
Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh: “Samen met een statuut dat de spelregels duidelijk schetst voor pleegouders kunnen we zo sommige van die 800 kandidaat-adoptieouders overtuigen om hun huis en hart open te zetten voor een pleegkind, een kind dat momenteel niet kan opgroeien in een thuis”.  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post340

Lennik begraaft Vlaams huisvestingsbeleid.

PersberichtenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 30 okt, 2013 10:39:56
De gemeente Lennik promoot zichzelf niet langer als Vlaamse gemeente bij bouwpromotoren en verkavelaars. “Een ernstige achteruitgang die het Nederlandstalig karakter van Lennik in gevaar brengt.” zegt N-VA-Lennik²-oppositieraadslid Kristien Van Vaerenbergh.

Lennik kent sinds 1990 op beslissing van de gemeenteraad een Vlaams huisvestingsbeleid. Dit beleid is erop gericht bouwpromotoren, verkavelaars en kopers van bouwgronden te wijzen op het feit dat ze bouwden, verkavelden of kwamen wonen in een Nederlandstalige gemeente. Dit beleid werd gepromoot via expliciete aanhechting van de gemeenteraadsbeslissing aan verkoopaktes en bouw- of verkavelingsvergunningen.

Op deze wijze wist iedereen, van bouwpromotor tot kandidaat koper, dat Lennik een Vlaamse gemeente is. Ook bij doorverkoop was de tekst van het Vlaams huisvestingsbeleid aanwezig.

Gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh stelt vast dat meerderheid (Open Vld en CD&V) sinds begin dit jaar Lennik niet meer actief promoot als Vlaamse gemeente. “De gemeente verwijst vaak niet meer naar de beslissing uit 1990. De tekst van het Vlaams huisvestingsbeleid wordt ook niet langer aangehecht aan aktes of vergunningen. Bouwpromotoren, verkavelaars of kopers van bouwgronden worden dus niet meer expliciet gewezen op het Vlaams karakter van Lennik. Zo begraaft men na 20 jaar het Vlaams huisvestingsbeleid van Lennik en zet men de poort open voor verfransing en verbrusseling.” stelt Kristien Van Vaerenbergh

De oppositie merkt dat sinds het aantreden van de nieuwe bestuursploeg al wat ruikt naar 'Vlaams' moet verdwijnen. Eerder paste men reeds het taalbeleid in het OCMW aan zodat anderstaligen geen Nederlands meer moeten spreken. Ook weigerde de meerderheid duidelijke taalrichtlijnen voor gemeenteschool 't Rakkertje en verwijderde ze symbolisch de Vlaamse vlaggen van de Markt.


  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post319

Meerderheidspartijen houden KPMG-werklastmeting Brusselse rechtbanken verborgen.

PersberichtenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 sep, 2013 12:03:23

De KPMG-werklastmeting uitgevoerd bij de Brusselse rechtbanken wordt niet vrijgegeven en dus ook niet besproken in het parlement. Dat beslisten de traditionele meerderheidspartijen als antwoord op een vraag van N-VA-kamerlid Kristien Van Vaerenbergh. Het Lennikse kamerlid vroeg inzage en bespreking van de studie door het parlement maar krijgt dit niet. “De studie wordt verborgen gehouden omdat ze duidelijk de fouten van de Vlaamse meerderheidspartijen bij het BHV-akkoord aantoont.” zegt Kristien Van Vaerenbergh

Bij het vastleggen van de staatshervorming werd tevens voorzien in een akkoord rond het gerechtelijk arrondissement BHV. De rechtbanken werden ontdubbeld in een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling. De bestaande middelen en het huidige personeel zouden worden verdeeld volgens een verdeelsleutel van 20% voor de Nederlandstaligen en 80% voor de Franstaligen. Meteen na de bekendmaking van dit akkoord wekte het reeds controverse omdat deze verdeling in het nadeel zou zijn van de Nederlandstaligen. De regering voorzag daarom in een objectieve werklastmeting door een externe partij, studiebureau KPMG. Toen de resultaten van deze studie ten dele in de pers lekten bleek effectief dat de werkelijke verdeelsleutel sterk afwijkt van de afgesproken 20/80-regel. De Nederlandstaligen zouden recht hebben op 33% van de middelen en het personeel en niet de vooraf bepaalde 20%.

De N-VA wenst deze studie dan ook in te zien en te bespreken in het parlement om alzo de meerderheidspartijen te dwingen hun eerdere fouten toe te geven en bij premier Di Rupo aan te kloppen om deze te corrigeren. Enkel op deze wijze kan een nog grotere gerechtelijke achterstand op de Brusselse rechtbanken vermeden worden. De Vlaamse meerderheidspartijen gingen daar echter niet op in. Ook minister Turtelboom wou er niet verder op ingaan, officieel omdat het niet tot haar bevoegdheid behoort.

Kristien Van Vaerenbergh is formeel: “De studie wordt verborgen gehouden omdat ze duidelijk de fouten van de Vlaamse meerderheidspartijen bij het BHV-akkoord aantoont. Ik heb reeds herhaaldelijk afschrift gevraagd van de studie maar nog steeds niet gekregen. Ook mijn vraag om het rapport in de Commissie Justitie te bespreken werd afgewezen. Minister Turtelboom zegt dat ze niet bevoegd is terwijl in haar beleidsnota letterlijk staat dat haar administratie dit akkoord gaat uitwerken. Meer nog, het is een primeur in de geschiedenis van dit land dat een minister van justitie niet bevoegd zou zijn voor het rechtbankpersoneel.”  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post302

Togataks maakt justitie 21% duurder maar niet efficiënter.

PersberichtenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 01 jul, 2013 15:03:28
“De invoering van BTW op advocaten zal de kostprijs van een rechtszaak voor de gewone man in de straat met 21% verhogen. Maar de togataks zal niet bijdragen tot een vlottere en efficiëntere rechtspraak.” Dat zegt N-VA-kamerlid en justitiespecialiste Kristien Van Vaerenbergh in een reactie op het begrotingsakkoord.

“Deze maatregel is er enkel gekomen omdat de regering inkomsten zocht. Met de invoering van BTW op diensten van advocaten worden een huurgeschil, een echtscheiding, discussies over arbeidscontracten of geschillen in bijvoorbeeld de bouwsector voor Jan Modaal plots een pak duurder. Voor dit soort zaken loopt dit snel op tot enkele honderden euro’s meer en dat terwijl er voor de burger niets verandert. De gerechtelijke achterstand en complexiteit bij justitie blijft even groot,” zegt Van Vaerenbergh.

Kristien Van Vaerenbergh verwacht dat deze BTW-verhoging vooral de gewone man treft. “Bedrijven kunnen deze BTW aftrekken van de BTW die ze zelf verschuldigd zijn, maar voor de gewone man kan dit niet. De plotse prijsverhoging kan dus een rem zijn om een beroep te doen op een advocaat. Met als gevolg dat hij of zij zichzelf gaat verdedigen voor de rechtbank. Dit is nefast voor de rechtsbedeling in ons land,” besluit Van Vaerenbergh.

Administratie neemt toe

De N-VA vreest ook dat de advocaten nog meer gebukt zullen gaan onder administratieve taken. “Door de gebrekkige informatisering van justitie doen ze nu al veel overbodig papierwerk. Met het invoeren van deze togataks moet iedere advocaat een BTW-identificatienummer aanvragen, BTW-conforme facturen opstellen en driemaandelijkse voorafbetalingen doen. Dit is een heleboel extra administratie die veel tijd zal kosten, én geld, als deze administratie zou worden uitbesteed aan een boekhoudkantoor,” zegt Kristien Van Vaerenbergh.

Tot slot schiet de regering met deze maatregel in eigen voet. “Bij Pro Deo en ook in het kader van de Salduzregeling garandeert de staat bijstand van een advocaat. De staat zal voor deze bijstand dus ook 21% extra dienen te betalen en dat terwijl het budget voor nu al ruimschoots te kort schiet,” besluit Kristien Van Vaerenbergh.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post293

Enkel vredegerechten in BHV onder gezag rechtbank van eerste aanleg plaatsen is discriminatie

PersberichtenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 jun, 2013 15:50:02
De plannen van minister Turtelboom voor de hervorming van het gerechtelijk landschap zijn discriminerend voor de vredegerechten in Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat stelt N-VA-volksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh. Alle vredegerechten zullen immers worden geleid door vrederechters of politierechters, behalve deze in BHV. In deze vredegerechten zal de leiding worden toevertrouwd aan twee korpsoversten, een Nederlandstalige en een Franstalige, die geen vrederechter of politierechter zijn maar voorzitter van de rechtbanken van eerste aanleg. De Franstalige rechtbankvoorzitter wordt tevens bevoegd over de eentalig Nederlandstalige vredegerechten in Halle-Vilvoorde.

De N-VA staat niet alleen met dit standpunt. Ook het Koninklijk Verbond van Vrederechters en Politierechters deelt deze mening in zijn advies over de gerechtelijke hervorming aan minister Turtelboom. Het verbond stelt dat de regeling die is uitgewerkt voor BHV ongrondwettelijk is omdat er geen redelijke verantwoording is waarom de vrederechters uit BHV geen eigen voorzitter kennen maar worden geplaatst onder het gezag van de Brusselse rechtbanken van eerste aanleg.

Kristien Van Vaerenbergh: "Het is toch niet logisch dat de vredegerechten in het grootste arrondissement van dit land, als enige arrondissement in dit land, geen eigen korpsoversten krijgen maar geleid zullen worden door een andere rechtbank, namelijk de rechtbank van eerste aanleg? Deze discriminatie is ongrondwettelijk en moet zo snel mogelijk weggewerkt worden."

Daarenboven bevat deze hervorming een zoveelste toegeving aan de Franstaligen. De Franstalige korpschef krijgt mee beslissingsbevoegdheid over de Nederlandstalige vredegerechten, niet enkel in Brussel maar ook in Halle-Vilvoorde. Zo wordt alweer toegegeven aan de verfransingsdruk in de regio Halle-Vilvoorde.

Van Vaerenbergh klaagde deze discriminaties reeds aan bij het Grondwettelijk Hof en zal dit nu opnieuw doen tijdens de bespreking van het wetsontwerp in de bevoegde Kamercommissie zodat de vredegerechten in Brussel-Halle-Vilvoorde zelfstandig kunnen geleid worden op dezelfde wijze als in alle andere arrondissementen in dit land.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post282

Hervorming gerechtelijk landschap is gemiste kans

PersberichtenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 jun, 2013 15:47:55
N-VA-volksvertegenwoordigers Kristien Van Vaerenbergh en Daphné Dumery zijn niet onder de indruk van de hervormingsplannen van minister van Justitie Annemie Turtelboom.

Kristien Van Vaerenbergh: "De vele aankondigingen van de minister ten spijt, blijkt deze hervorming een mager beestje. Na het Atomiumoverleg van 2008 en het akkoord van het kernkabinet van 2010 zwakt deze hervorming de oorspronkelijke plannen van Stefaan De Clerck nog verder af. Geen eenheidsrechtbank en te veel constructiefouten. Kortom, geen blauwdruk voor een justitie voor de 21ste eeuw, maar een gemiste kans."

Niet alleen heeft minister Turtelboom voor haar finale plannen te weinig overlegd met het terrein, nu wil ze ook nog eens de teksten op een drafje door het parlement jagen.

"Het moet allemaal zo snel, dat het belangrijkste deel van de hervorming, de financiering en het beheer van de rechtscolleges, nog niet klaar is. Minister Turtelboom, hierin gesteund door haar coalitiepartners, fnuikt dus elk globaal en grondig debat over deze hervormingsplannen", stelt Van Vaerenbergh.

Te veel uitzonderingen als zoethouder voor Franstalig België
Daphné Dumery: "Communicatief oogt de hervorming dan wel als een consequent geheel, de teksten wijzen anders uit. Het aantal arrondissementen zou herleid worden tot 12, maar wij tellen er 13. Henegouwen – toevallig de thuishaven van een prominent regeringslid - behoudt immers twee zetels en twee parketten."

Zo zijn er nog meer uitzonderingen.

"Waals-Brabant krijgt een eigen arrondissement, Vlaams-Brabant niet. Eupen krijgt een eenheidsrechtbank, de andere arrondissementen niet. De arbeidsrechtbanken en rechtbanken van koophandel worden gebundeld op het niveau van het Hof van Beroep, behalve in Brussel, Nijvel en Leuven. En ga zo maar door…" De magistraten waarschuwen nu al voor de moeilijkheden om dit in de praktijk uit voeren. "Justitie heeft nood aan een uniforme en consequente hervorming, niet aan de zoveelste bric-à-brac", besluit Daphné Dumery.

Geen eenheidsrechtbank
Van Vaerenbergh: "De eenheidsrechtbank, waar alle Vlaamse partijen behalve sp.a vragende partij voor zijn, komt er niet. Sterker nog, minister Turtelboom maakt deze zelfs onmogelijk. Ze organiseert de arbeidsrechtbanken en rechtbanken van koophandel bewust op een ander niveau dan de andere rechtbanken. Nochtans is dit hét instrument bij uitstek om justitie te hervormen naar een goed werkend, modern bedrijf. Ook de Hoge Raad voor Justitie, de Vlaamse advocaten en verschillende professoren pleiten hiervoor."

De eenheidsrechtbank bundelt in elk arrondissement alle rechtbanken en zet deze onder leiding van één korpschef-manager, die het geheel als een modern bedrijf kan besturen. Geen aparte rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel, arbeidsrechtbank, vredegerecht of politierechtbank meer. Geen aparte regeltjes meer per rechtbank, maar één uniform en goedwerkend geheel.

"De voordelen zijn groot: de organisatie wordt eenvoudiger en transparanter voor de rechtzoekende, bevoegdheidsconflicten worden maximaal beperkt en de werklast kan beter gespreid worden. Bovendien geeft een eenheidsrechtbank meer mogelijkheden tot specialisatie. Minister Turtelboom heeft er altijd de mond van vol om justitie beter en efficiënt te kunnen besturen. Het is dan ook een raadsel waarom ze niet voor de eenheidsrechtbank gaat", besluit Van Vaerenbergh.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post281

De Lennikse Tribune: nieuwe gratis internetkrant.

PersberichtenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 jun, 2013 15:45:08

N-Va – Lennik² komt uit met een internetkrant ‘De Lennikse Tribune’. Als oppositiepartij vinden ze dat het niet eenvoudig is de Lennikenaar op een vlotte en snelle wijze te informeren over hun voorstellen op de gemeenteraad.

Naast deze internetkrant die eenmaal per maand zal verschijnen hebben beide partijen nog hun kwartaaluitgaven, maar met de internetkrant willen ze vlugger op de bal spelen. De tijdsverloop tussen de respectieve publicaties is soms te lang om de Lennikenaar te informeren over actuele vraagstukken en actuele problemen.

‘De Lennikse tribune’ is geen gesloten arena, ze staat open voor iedereen. Abonneren op ‘De Lennikse Tribune’ kan via info@LennikseTribune.be


  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post280

Lennikse begroting bulkt van belastingsverhogingen

PersberichtenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 27 mrt, 2013 14:03:23

Lennik heeft inderdaad een positieve begroting maar deze bulkt van de belastingsverhogingen die rechtstreeks de zwakkeren en het verenigingsleven raken. Van ‘het warme Lennik’ waarmee burgemeester De Knop in 2012 verkiezingscampagne voerde, blijft niet veel meer over.” dat vindt gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh namens de fractie N-VA-Lennik².

Vooral de sport- en cultuurverenigingen krijgen rake klappen: door besparingen verliezen zij enerzijds een deel subsidies. Anderzijds, door het verhogen van de huurprijzen van de gemeentelijke zalen, zullen net zij extra moeten bijdragen aan de Lennikse gemeentekas. “Burgemeester De Knop voerde campagne voor een warmer Lennik. Wie gelooft haar nog na deze financiële kaalslag op de verenigingen? Hopelijk verliezen ze na hun financiën ook hun motivatie niet.” merkt Kristien Van Vaerenbergh op.

Weduwen en andersvaliden zullen geen toelage meer krijgen voor vuilniszakken. Van Vaerenbergh vindt dit koud en asociaal: “Deze groep mensen moeten zich vaak behelpen met een beperkt inkomen. Uitgerekend zij worden nu afgeschilderd als de vervuilers die eindelijk ook maar moeten betalen voor hun afval. Of ze daartoe de centen hebben, daar denkt deze koele burgemeester niet aan.”

Van Vaerenbergh ziet in de begroting nog heel wat andere belastingsverhogingen: “Het afleveren van rijbewijzen zal 9 euro extra kosten. In plaats van 16 euro zal men nu 25 euro moeten betalen. Een stijging met meer dan 50%. Identiteitskaarten worden ook bijna 20% duurder en zullen nu 20 euro kosten in plaats van 17 euro. Ook het afleveren van vergunningen wordt fors duurder. Misschien vindt burgemeester De Knop dit geen belastingsverhogingen maar er wordt toch meer geld uit de zakken van de burger gehaald. Van een liberale bestuursploeg zou je dit niet verwachten.”


  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post265
Volgende »